Mistä motivaatio työhön kumpuaa?

”Olen ollut siinä mielessä onnekas, että olisin tarttunut jokaiseen työtehtävääni niiden mielenkiintoisen sisällön vuoksi ilman palkkaakin”, sanoi ystäväni minulle kerran keskustellessamme työelämästä. Ystäväni oli kokenut työnsä sisäisesti motivoivaksi, eli hän pystyi täyttämään itsensä toteuttamisen ja kehittämisen tarpeita työn kautta.

Kun kerroin tästä eteenpäin, sain kuulla kadehtivia huokaisuja – mietinkin, missä kohtaa ihminen ikään kuin lähtee väärille urille ja menettää visionsa elämänsä suhteen? Entä mikä voisi olla esimiestyön rooli tässä?

Motivaatio on toiminnan energian lähde. Se saa ihmisen ylipäätään toimimaan, ylläpitämään ja tavoittelemaan asioita.

Yleismotivaatio on luonteeltaan yksilöllistä, melko pysyvää ja hitaasti muuttuvaa. Siitä puhutaan myös asenteena. ”It’s all in attitude”, ”asenne ratkaisee – aina”, tulevat vastaan muun muassa Positiivareiden sloganeissa. 

Varsinaista työmotivaatiota pystyy tuskin selittämään yhdelläkään motivaatioteorialla suoraan. Työmotivaatio voi vaihdella eri tilanteissa ja aikoina – esimerkiksi palkanmerkitys motivaatiotekijänä riippuu yksilön arvojen lisäksi usein elämäntilanteesta.

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Yksi yleisimmistä työmotivaatiota kuvaavista viitekehyksistä on viime vuosikymmeninä ollut itsemääräämisoikeusteoria (Edward Deci & Richard Ryan). Teorian mukaan motivaatio jaetaan sisäsyntyiseen (autonomiseen) ja ulkosyntyiseen motivaatioon sekä amotivaatioon, eli motivaation täydelliseen puuttumiseen.

Sisäistä ja ulkoista motivaatiota ei kuitenkaan voida pitää täysin erillisinä, sillä ne voivat myös täydentää toisiaan. Tosin silloinkin toiset motiivit ovat hallitsevampia kuin toiset.

Sisäinen motivaatio on yhteydessä ylimmän asteen tarpeiden tyydytykseen, eli itsensä toteuttamisen ja kehittämisen tarpeisiin. Sisäinen motivoituminen löytyy yleensä omien vahvuuksien ja mukavuusalueiden kautta. Sisäinen motivaatio voidaan myös liittää sanaan kutsumus.

Joskus omaa sisäistä motivaatiota voi olla vaikea tunnistaa. Tällaisissa tilanteissa kannattaa kysyä omia vahvuuksiansa kollegoilta, esimieheltä, alaisilta tai vaikkapa vanhemmilta.

Miksi sisäinen motivaatio?

Sisäisen motivaation tutkijan Jussi T. Kosken mukaan sisäisesti motivoituneita ihmisiä yhdistää yksi ominaispiirre ylitse muiden: he eivät syyttele olosuhteita vaan pyrkivät toteuttamaan itseään tilanteesta riippumatta.

Ulkoinen motivaatio on puolestaan riippuvainen palkitsemisesta tai ”kepistä”, jonka vaikutus on yleensä kestoltaan lyhytaikaista.

Koska sisäiset palkkiot ovat kestoltaan pitkäaikaisia, pysyvän motivaation lähteitä, ne ovat yleensä tehokkaampia kuin ulkoiset palkkiot. Ne ovat myös intensiivisesti yhteydessä ihmisten kokemaan onnellisuuteen.

Ystävääni haluan onnitella siitä, että hän on selvästikin kuunnellut omaa sisäistä ääntään työtehtäviä valitessansa. Hän on tunnistanut omat vahvuutensa, innostuksensa ja inspiroitumisen lähteensä.

Hän ei ole antanut ulkoisten vaikuttimien johdattaa itseään itsellensä vieraaseen maastoon. Hän on nauttinut työstään, joka on ollut hänelle paljon muutakin kuin vain elanto.

Motivaatiota voi kasvattaa

Itsemääräämisteorian mukaan motivaatio ei kuitenkaan ole ihmisen ominaisuus vaan voima, joka muuttuu alati – ja siihen on mahdollista myös vaikuttaa.

Tästä syystä työt ja tehtävät tulisi muotoilla haasteellisiksi niin, että niiden tekeminen voisi johtaa sisäisiin palkkioihin, esimerkiksi onnistumisen, edistymisen ja vastuun kokemuksiin.

Tutkimusten mukaan sisäisesti motivoituneimpia ovat ne, jotka saavat käyttää työssään luovuutta. Tällä tarkoitetaan etenkin mahdollisuutta synnyttää uusia, mielekkäitä ratkaisuja.

Hyvällä esimiestyöllä voidaan auttaa ihmistä löytämään sisäinen motivaatio omaan työhönsä ja vahvistamaan sitä. Esimiestyön näkökannasta tämä edellyttää työntekijöiden kykyjen ja osaamisen jatkuvaa arviointia, kehittämistä, rohkaisemista, kannustamista ja positiivisen palautteen antamista.

Esimiestyön peruskauraa – vai onko?