Esimerkillisyys ei ole paras tapa…

Esimerkillisyys ei ole paras tapa vaikuttaa muihin, se on ainoa tapa. — Albert Schweitzer

Esimerkillisyys ei ole paras tapa vaikuttaa muihin, se on ainoa tapa.— Albert Schweitzer