Lakimiehen totuusvelvollisuus: Kun moraali on lakia vahvempi

Usein sanotaan, että lakimiehet valehtelevat aina. Totuus kuitenkin on, että luvan saaneella asianajajalla ja oikeuden­käynti­avustajalla on totuusvelvollisuus. 

Asianajaja on lakimies, joka suorittanut Suomen asianajajaliiton järjestämän asianajotutkinnon ja merkitty liiton ylläpitämään asianajajaluetteloon (laki asianajajista (496/1958), 1 §).

Jo vuoden päivät olen ollut luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (”lupalakimies”, joita säätelee laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista (715/2011)).

Molemmilla on tehtävissään totuusvelvollisuus, jonka sisältöä on asianajajakokeen materiaaleissa käsitelty kattavasti.

Lupalakimiehen ja asianajajan totuusvelvollisuus perustuvat eri normeihin. Lupalakimiestä velvoittaa lupalakimieslain 8 §:n 17 kohta, jonka mukaan lupalakimiehen tulee ”- – olla antamatta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle lausumia, jotka hän tietää paikkansapitämättömiksi, sekä kiistämättä, minkä tietää todeksi”.

Asianajajien vastaava totuusvelvollisuus perustuu asianajajaliiton hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden 8.2-kohtaan: ”Asianajaja ei saa antaa tuomioistuimelle lausumia, jotka hän tietää paikkansapitämättömiksi, eikä kiistää, minkä tietää todeksi.”

Normit voivat näyttää erilaisilta, mutta ero on kosmeettinen. Ensinnäkin asianajaja on velvollinen noudattamaan hyvää asianajajatapaa lain nojalla (asianajajalaki 5 § 1 momentti), toiseksi asianajajan totuusvelvollisuus pätee myös viranomaisten kanssa toimittaessa.

Mutta mikä on totuusvelvollisuuden sisältö?

Oikeustieteessä on perinteisesti erotettu negatiivinen ja positiivinen totuusvelvollisuus.

Negatiivinen totuusvelvollisuus on yleensä ilmaistu kuten asianajajan ja lupalakimiehen totuusvelvollisuus säännöissä tai laissa. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, 1) ettei henkilö saa antaa lausumaa, jonka tietää paikkansapitämättömäksi tai 2) kiistää, minkä tietää todeksi.

Toisin sanoen negatiivinen totuusvelvollisuus tarkoittaa nimenomaan valehtelun kieltoa.

Positiivinen totuusvelvollisuus taas tarkoittaa, että henkilön tulee aktiivisesti tuoda esiin kaikki, minkä hän asiasta tietää, mukaanlukien asiat, jotka ovat hänelle epäedullisia tai vastapuolelle edullisia.

Näin siis tiivistettynä. Kysymys ei tietenkään ole ihan näin yksinkertainen. Negatiivisen totuusvelvollisuuden vastaiseksi voidaan katsoa se, että henkilö kertoo ”vajaita totuuksia”, jotka kuitenkin antavat asiasta väärän kuvan.

Tällainen on vaikka tilanne, jossa Albert kertoo, että paikalla olivat Bertta ja Cecilia – mutta jättää kertomatta, että paikalla oli myös Daavid. Tämä siitä huolimatta, että ilmaisu ”paikalla olivat Bertta ja Cecicilia” on täysin totta.

Lisäksi on katsottu, että todistaessa totuusvelvollisuus muuttuu positiiviseksi. Useimmiten sovelletaan kuitenkin negatiivista totuusvelvollisuutta.

”Toisin kuin joskus ajatellaan, oikeudellisen avustajan tehtävänä ei ole keplotella päämiestään pois vastuusta kuin koira veräjästä. Tuomioon tulee löytyä oikeudellisesti kestävät perusteet.”

Asianajajan tai lupalakimiehen totuusvelvollisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tällaisen oikeusavustajan tulisi olla puolueeton. Päin vastoin, oikeusavustajan tehtävänä on edustaa päämiestään ja nimenomaan olla tämän puolella. Puolueettomuus on tuomarin tehtävä.

Tästä syystä negatiivisen totuusvelvollisuuden on katsottu mahdollistavan esimerkiksi sen, että 1) ilmoittaa seikan, jonka olemassaolosta ei ole varma tai 2) kiistää seikan, jonka tapahtumisesta ei ole varma.

Erityisen mielenkiintoista on, että oikeudellisen avustajan totuusvelvollisuus on olemassa myös silloin, kun avustaa rikoksesta epäiltyä tai syytettyä. Tämä siis siitä huolimatta, että epäillyllä tai syytetyllä on lähtökohtaisesti oikeus valehdella. Eikö tällöin tämän avustajakin voisi valehdella?

Teoriassa varmaan voisi, mutta asianajajaa sitoo totuusvelvollisuus, eikä se väisty syytetyn oikeuksista huolimatta.

Mutta miksi? Eikö oikeudellisen avustajan tehtävä ole ajaa päämiehensä etua kaikin voimin?

Asianajaja Jukka Peltosen kehittämän opin mukaan kyse on bona fides -velvollisuuksista. Tällä Peltonen viittaa siihen, että asianajajan tehtävä ei kuitenkaan ole pelkästään päämiehensä edustaminen ja tämän asian ajaminen, vaan asianajajalla on velvollisuuksia myös yhteiskuntaa ja aineellista totuutta kohtaan.

Voin tässä yhtyä Peltosen näkemyksiin. Toisin kuin joskus ajatellaan, oikeudellisen avustajan tehtävänä ei ole keplotella päämiestään pois vastuusta kuin koira veräjästä. Tuomioon tulee löytyä oikeudellisesti kestävät perusteet.

Demokraattisessa oikeusvaltiossa ei voida hyväksyä sitä, että syyttömiä tuomitaan ja tästä syystä syytetyllä sekä hänen avustajallaan on oikeus panna kampoihin. Mutta sen verran oikeudellisella avustajalla on myös tasapuolisuusvelvoitetta, että hänen tulee rakentaa päämiehensä puolustus tosiasioiden varaan.

Totuusvelvollisuus on, jotta oikeus toteutuu. Se voi aiheuttaa sen, että päämies saa tuomion. Oikeudellisen avustajan – lupalakimiehen tai asianajajan – tehtävänä on varmistaa, ettei tuomio ole ankarampi kuin mitä tosiasiat antavat myöten. Mutta toisaalta totuusvelvollisuus varmistaa, että tuomio on juuri niin ankara, kuin mitä tosiasiat antavat myöten. Tältä kannalta voitaisiin siis katsoa, että lakiin perustumisestaan huolimatta totuusvelvollisuus on sisällöltään vahvasti moraalinen.

Todetusti oikeudellisen avustajan totuusvelvollisuus on voimassa siitä huolimatta, vaikka syytetyllä olisi lakiin perustuva oikeus valehdella. Kun totuusvelvollisuus on sisällöltään voimakkaasti moraalinen velvollisuus, voidaan todeta, että tässä asiassa moraali on lakia vahvempi.

Hyvejohtajuuden lukijoita tämä ei välttämättä yllätä, mutta lakimiestä tämä joskus hämmästyttää.